Evakuace

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu. Aktuální plán evakuace je zpracován magistrátem a evakuaci z ohroženého místa organizuje po dohodě s velitelem zásahu primátor města.

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

Situace, při nichž se předpokládá provedení evakuace

 • Při úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší z okolí místa úniku a z prostoru po směru větru
 • Při požáru látek, které hořením uvolňují nebezpečné škodliviny z okolí těchto objektů a z prostoru po směru větru
 • Při nebezpečí výbuchu (únik plynu, terorismus, požár skladu výbušnin, havárie v dopravě, apod.) z okolí ohroženého účinky tlakové vlny
 • Při povodních a záplavách z míst předpokládaného rozlivu vody, pokud hrozí protržení hrází z míst pod vodními díly
 • Při požáru objektu nebo lesa. Před evakuací je třeba si připravit evakuační zavazadlo a při evakuaci dodržet zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu.

Zásady chování při evakuaci

Všeobecná výstraha

 • Sledujte informace a bezvýhradně se řiďte pokyny ve sdělovacích prostředcích, pokyny vydanými pracovníky záchranných složek, orgány města nebo jeho zaměstnanci. Dbejte jejich pokynů.
 • Podle časových možností si připravte evakuační zavazadlo a vhodně se oblečte.
 • Nepodlehněte panice, pomozte starým lidem, nemocným a dětem.
 • Jste-li v tísni, vyvěste na viditelné místo bílý terč (prostěradlo, ručník apod.) pro vyžádání pomoci.
 • Dodržte zásady pro opuštění bytu nebo domu.
 • Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Vykonavatelé evakuace

Hasičský záchranný sbor

V průběhu evakuace plní zejména:

 • zabezpečuje vyrozumění řídících orgánů a vykonavatelů evakuačních opatření,
 • technicky se podílí na předávání nařízení, zpráv a informování obyvatelstva,
 • pomáhá při evakuaci imobilních občanů, hospodářského zvířectva, kulturních památek, odborných pracovišť a speciálního materiálu a techniky (zejména členové jednotek SDH),
 • provádí kontrolu opuštění evakuovaného prostoru,
 • provádí neodkladná opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Policie ČR

 • chrání bezpečnost osob a majetku,
 • spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení,
 • dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení,
 • hlídky policie poskytují nezbytné informace pro obyvatelstvo o mimořádné události,
 • po provedené evakuaci uzavírá evakuovaný prostor obsazením určených pevných stanovišť hlídkami policie,
 • reguluje vjezd vozidel a vstup osob na místo zásahu,
 • reguluje pohyb vozidel a osob na místě zásahu,
 • provádí hlídkovou činnost v evakuovaném prostoru,
 • monitoruje situaci v oblasti dopravy a pohybu osob v rámci výkonu služby.Datum aktualizace: 10.05.19 15:05:15 Zodpovídá: admin@admin.com