VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu Územního plánu Dlouhá Lhota.

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAObecní úřad Dlouhá Lhota, příslušný k pořizování Územního plánu Dlouhá Lhota na základě příkazní smlouvy podle § 6 odst. 2 s plněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona 

veřejné projednání návrhu Územního plánu Dlouhá Lhota.


Veřejné projednání návrhu Územního plánu Dlouhá Lhota se bude konat dne

19. 2. 2024 v 18:00 hod. v prostorách Obecního úřadu Dlouhá Lhota 


Návrh Územního plánu Dlouhá Lhota je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Dlouhá Lhota na tel. čísle 733 505 593, u zástupce pořizovatele Ing. Renaty Perglerová na tel. čísle 606 380 252 anebo na www.obec-dlouha-lhota.cz

v termínu od 12. 01. 2023 do 26. 02. 2024 (včetně).


Tímto veřejné projednání návrhu Územního plánu Dlouhá Lhota oznamujeme dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Středočeského kraje, sousedním obcím, oprávněným investorům a veřejnosti. 

Námitky proti Územnímu plánu Dlouhá Lhota mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Připomínky může uplatnit každý nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený orgán uplatní nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.

K stanoviskům, vyjádřením, připomínkám a námitkám uplatněným po stanoveném termínu, tj. po 26. 02. 2024 se nepřihlíží.

Stanoviska, vyjádření, připomínky a námitky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele: 
Obecní úřad Dlouhá Lhota, čp. 56, 263 01 Dobříš, IDDS: t54ak3b
Karolína Marečková Laštovková
starostka obce


Další informace zde: 
a zde: Vyvěšeno: 12.01.24 Sejmuto: 27.02.24 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková